Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1 KAPCSOLATI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név:
Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név:
Csokonai Nonprofit Kft.

A szervezet hivatalos logója.

Székhely:
1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

Postai cím:
1615 Budapest, Pf. 155

Központi elektronikus levelezési cím:
iroda@csokonai15.hu

A honlap elérhetősége:
https://csokonai15.hu/

I.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZERVEZETI EGYSÉGEK

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Alapító okirat

A Csokonai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Csokonai Nonprofit Kft. szervezeti felépítése (ábra)

I.3 VEZETŐK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Név Beosztás E-mail cím
Beke Károly operatív ügyvezető beke.karoly@csokonai15.hu
Némethné Bátyai Edina közművelődésért felelős ügyvezető batyai.edina@csokonai15.hu
Tóth Szilárd gazdasági vezető toth.szilard@csokonai15.hu
Ábel Amanda kommunikációs csoportvezető abel.amanda@csokonai15.hu
Fehér Balázs üzemeltetési csoportvezető feher.balazs@csokonai15.hu
Kiss Zsófia az XV TV felelős szerkesztője kiss.zsofia@csokonai15.hu
Fekete Sándor a TIZEN5 főszerkesztője fekete.sandor@csokonai15.hu
Kis Emőke a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője kis.emoke@csokonai15.hu
Gergely Barbara a Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház vezetője gergely.barbara@csokonai15.hu
Deme Johanna a Pestújhelyi Közösségi Ház megbízott vezetője deme.johanna@csokonai15.hu
Barta Ildikó a Kozák téri Közösségi Ház vezetője barta.ildiko@csokonai15.hu
Hegyi Csilla Újpalotai Közösségi Ház és Kikötő Ifjúsági Központ vezetője hegyi.csilla@csokonai15.hu
Bajnóczi Attila vezető technikus bajnoczi.attila@csokonai15.hu

I.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Postacím: 1615 Budapest, Pf. 155

Ügyfélfogadás:

iroda@csokonai15.hu

Előre egyeztetett időpontban

I.5 TESTÜLET

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

I.6 FELÜGYELT KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

I.7 GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

I.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

I.9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns.

I.10 LAPOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Csokonai Nonprofit Kft. által alapított lap:

 

TiZEN5

Szerkesztőség: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

E-mail cím: szerk@csokonai15.hu

Kiadó: Csokonai Nonprofit Kft. ;1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.
Főszerkesztő: Fekete Sándor

Honlap: https://hirek.csokonai15.hu/

I.11 FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Csokonai Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorló szerve:

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

Honlap: www.bpxv.hu

A Felügyelő Bizottság adatai:

Elnök:

Török Zsolt Bernát

1139 Budapest, Petneházy utca 19. VIII/28.

Tagok:

Juhász Attila Sándor

1151 Budapest, Énekes utca 10/A 2.

Rapai Tibor

1113 Budapest, Tarcali utca 2/A 2.

A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízása 2024. november 5-ig szól.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.2 TÁJÉKOZTATÓ

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

(nem releváns)

II.3 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

(nem releváns)

II.4 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

(nem releváns)

II.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szolgáltatási terv 2023

Szolgáltatási terv 2022

II.6 NYILVÁNTARTÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

(nem releváns)

II.7 KIADVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

TiZEN5 2023

Tizenötödik 2022

Tizenötödik 2021

II.8 DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

(nem releváns)

II.9 ELŐTERJESZTÉSEK

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

(nem releváns)

II.10 HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

A www.csokonai15.hu honlapon.

II.11 PÁLYÁZATOK

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

A www.csokonai15.hu honlapon.

II.12 VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Tájékoztató a közérdekű adatigénylések menetéről

A közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a megállapítható költségtérítés részleteit a 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szabályozza.

A Csokonai Nonprofit Kft., mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei (a továbbiakban: Csokonai15):

Név: Csokonai Nonprofit Kft.

Cím: 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

E-mail cím: iroda@csokonai15.hu

Honlap: www.csokonai15.hu

Az adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: iroda@szabom.hu

Milyen formában nyújtható be az adatigénylés?

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a Csokonai15-höz. Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre azért, hogy azt a Csokonai15 ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje. Az igénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó kérés elutasítható.

Milyen adatokat, információkat szükséges megadni a kérelemben?

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. A Csokonai15 nem ellenőrzi az adatigénylő személyazonosságát, és nem kér nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról sem.  Ugyanakkor a Csokonai15 gazdálkodásának számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók.

Az állampolgár az igényelt adatok körén túl a kérelemben megjelölheti azt a formát, illetve módot, ahogyan a közérdekű adatokat meg szeretné kapni. Érdemes ugyanakkor átgondolni, hogy az adatoknak a kívánt formába történő rendezése jelenthet-e olyan többletfeladatot a Csokonai15 számára, melynek költségvonzatát az igénylőnek kell majd viselnie.

Milyen kötelezettségei vannak az adatkezelőknek?

A Csokonai15-öt válaszadási kötelezettség terheli. A válasznak tartalmaznia kell a kért közérdekű adatot, vagy indokolni kell, hogy a kért adat miért nem adható ki.

A kérelemnek a Csokonai15 a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül eleget tesz. Ez a határidő indokolt esetben csak egy alkalommal, 15 nappal hosszabbítható meg az igénylő értesítése mellett.

Az igény beérkezésétől számított 15 napon belül az állampolgárt arról is tájékoztatja a Hivatal, ha az adatigénylés teljesítését a költségtérítés előzetes megfizetésétől teszi függővé. Ebben az esetben- a költségtérítés összege mellett – a tájékoztatásban szerepel az indokolás is (az igényelt adatok, dokumentumok jelentős terjedelműek). Amennyiben a Csokonai15 nem tartja be ezt a határidőt, az adatigénylést költségtérítés megfizetése nélkül teljesíti.

Van-e költségvonzata az adatigénylés teljesítésének?  

A Csokonai15 a közérdekű adatigénylések teljesítésekor nem szolgáltatást nyújt. Az adatigénylések teljesítése bizonyos mértékű költség-ráfordítást szükségképpen igényel, ez a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alapjog intézményi biztosításának velejárója, így az csak különösen indokolt esetben hárítható át az adatigénylőre. A Csokonai15 azonban bármikor dönthet úgy, hogy az adatszolgáltatásért nem állapít meg költségtérítést. Két fajta költségelem számítható fel: a felhasznált adathordozó, valamint a kézbesítés költsége (egyéb költségelem nem vehető figyelembe).

Jelentős terjedelmű másolat készítésénél tájékoztatást kell adni arról, hogy az adatigénylés mekkora iratmennyiséget ölel fel. Közölni kell az adatigénylővel az adatigénylés teljesítésének másolatkészítést nem igénylő lehetőségeit is.

Fontos tudni, hogy amennyiben a megállapított költségtérítés összege nem haladja meg a 10.000 Ft-ot, annak előzetes megfizetésétől nem teszi függővé az adatigénylés teljesítését a Csokonai15. A költségtérítés maximális mértéke azonban nem haladhatja meg a 190.000 Ft-ot.

A befizetett költségtérítés mikor járhat vissza?

A költségtérítésnek a valós költségekhez kell igazodnia. A költségtérítés előzetes megfizetése és az adatigénylés teljesítése után külön tájékoztatást lehet kérni a Csokoni15-től az adatszolgáltatás tényleges költségeiről, és az azt alátámasztó számításokról. Amennyiben az előzetesen felszámított költség meghaladja a tényleges költségeket, a kettő különbözete az igénylőnek visszafizetendő.

Milyen jogorvoslati lehetőségek vehetők igénybe?

A közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítési határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az adatigénylő jogosult bírósághoz fordulni. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Csokonai15 ellen.

Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Hivatal jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

Honlap: www.csokonai15.hu

A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: iroda@szabom.hu

Az igénylő dönthet úgy is, hogy a Hivatal jogsértő eljárása miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi.

II.14 STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

(nem releváns)

II. 15 STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentés

NAIH éves adatszolgáltatás 2022

II. 16 - 17 KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

(nem releváns)

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

(nem releváns)

II. 18 KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

(nem releváns)

II.19 - 25 KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

II. 19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

(nem releváns)

II. 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

(nem releváns)

II. 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

(nem releváns)

II. 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

(nem releváns)

II. 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

(nem releváns)

II. 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

(nem releváns)

II. 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

(nem releváns)

III. Gazdálkodási adatok

III.1 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

III.2 FOGLALKOZTATOTTAK

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Vezető tisztségviselők

2023/I. negyedév
2023/II. negyedév
2023/III. negyedév
2023/IV. negyedév
2024/I. negyedév

III.3 TÁMOGATÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

(nem releváns)

III.4 SZERZŐDÉSEK

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023.
2022.

III.5 KONCESSZIÓK

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

(nem releváns)

III.6 EGYÉB KIFIZETÉSEK

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

(nem releváns)

III.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(nem releváns)

III.8 KÖZBESZERZÉSEK

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv 2023

Összegezés az ajánlatok elbírálásához
Megkötött szerződések

III.9 AZ 5/2023 (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETNEK VALÓ MEGFELELÉS

15. § A gazdasági társaság a honlapján negyedévente közzéteszi az általa megkötött, évi nettó hárommillió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződéseknek a Központi Információs Közadat-nyilvántartás szerinti adatait.

2022.
2023.

Comments are closed.