Közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1 KAPCSOLATI ADATOK

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

I.2 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS, SZEREZETI EGYSÉGEK

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I.3 VEZETŐK NEVE, BEOSZTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

I.4 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5 TESTÜLET

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

I.6 FELÜGYELT KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

I.7 GAZDÁLKOTÓ SZEVEZETEK

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

I.8 KÖZALAPÍTVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

I.9 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

I.10 LAPOK

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

I.11 FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST GYAKORLÓ SZERV

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1 ALAPTEVÉKENYSÉG, FELADAT- ÉS HATÁSKÖR

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

A közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az általános fogalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet

II.2 TÁJÉKOZTATÓ

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

II.3 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.4 A HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

II.5 KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.6 NYILVÁNTARTÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II.7 KIADVÁNYOK

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

II.8 DÖNTÉSHOZATAL, ÜLÉSEK

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

II.9 ELŐTERJESZTÉSEK

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

II.10 HIRDETMÉNYEK, KÖZLEMÉNYEK

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

II.11 PÁLYÁZATOK

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II.12 VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.13 KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

II.14 STATISZTIKAI ADATGYŰJTÉS

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

nincs ilyen adat

II. 15 STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

II. 16 - 17 KÖZÉRDEKŰ ADATOK FELHASZNÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen adat

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen adat

II. 18 KÜLÖNÖS ÉS EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

II.19 - 25 KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

II. 19

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen adat

II. 20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen adat

II. 21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen adat

II. 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen adat

II. 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen adat

II. 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen adat

II. 25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat

III. Gazdálkodási adatok

III.1 KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK

Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

III.1.1. Éves költségvetések

III.2 FOGLALKOZTATOTTAK

III.3 TÁMOGATÁSOK

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

III.4 SZERZŐDÉSEK

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

III.5 KONCESSZIÓK

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs ilyen adat

III.6 EGYÉB KIFIZETÉSEK

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A 4. pontban található

III.7 EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Európai Unió által támogatott fejlesztések

III.8 KÖZBESZERZÉSEK

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzések

Comments are closed.