Nyereményjáték szabályzat

Általános nyereményjáték szabályzat
A Csokonai Nonprofit Kft. – nek a Csokonai Művelődési és Rendezvény Ház Facebook oldalának idővonalán keresztül elérhető nyereményjáték – továbbiakban játék – szabályzata.

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Csokonai Nonprofit Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. a továbbiakban „Szervező”).

  1. 2. A JÁTÉK LÉNYEGE, RÉSZVÉTEL FELTÉTELEK

2.1 A játék menetére, részvételi feltételeire, időtartamára, nyereményekre és azok sorsolásának időpontjára vonatkozó pontos információk az adott nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben rögzítettek.
2.1.2 jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook profilnév) és a Játékkal kapcsolatban készített Facebook hozzászólás a Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2 A Játékba nevezett hozzászólás nem lehet jogsértő, tartalmaznia kell a játék megfejtéseként meghatározott választ. A hozzászólás utólag nem szerkeszthető vagy más módon nem módosítható, egy (1) Játékos egy Pályázattal vehet részt a Játékban.
2.3 A játékból ki vannak zárva a Csokonai Nonprofit Kft. munkatársai, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
2.4 A Játékosok a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésére bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai és egyéb problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.5 Azok a helyes megfejtésre beküldött válaszok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes válaszok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.6 Szervező a nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.
2.7 A beküldött válaszért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi és anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi és/vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen joga, igénye vagy kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát eltávolítsa és a Játékost a Játékból kizárja.
2.8 A Játékos a Játékban történő részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szervezővel szemben harmadik személy jogai, így különösen szerzői jogai megsértése miatt kártérítési vagy bármilyen egyéb igénnyel lép fel, a Játékos köteles a Szervezőt ezen igények alól haladéktalanul és teljeskörűen mentesíteni, a kártérítésként vagy egyébként fizetett összeget és teljes kárt a részükre haladéktalanul megtéríteni.
2.9. A Játékos kijelenti és szavatolja, hogy kizárólagos szerzője a hozzászólásnak, amely egyéni, eredeti jellegű, és a saját szellemi alkotása, továbbá, hogy a szövegezésen nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Szervező jelen jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
2.10. A határidő jogvesztő. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre az adott posztban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt biztosítani.
2.11. A Szervező kizárja a Játékból azt a beküldött választ, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet biztosítani, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi és egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
2.12. A Szervező a Nyereményt és a nyerteseket, a Csokonai Nonprofit KFt.- hez tartozó Facebook oldalain közzé teheti. A nyilvánosságra hozatal során a Pályázatot beküldő Játékosok Facebook felhasználói neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

  1.  ADÓZÁS

3.1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség semmilyen jogcímen nem terheli.

  1.  ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

4.1. A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a
Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező mint adatkezelő a megadott személyes adataikat (a Játékosok esetében: Facebook felhasználói név, a Nyertes esetében: Név, telefonszám, e-mail cím, lakcím) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; nyertesség esetén nevüket és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését.
Az adatkezelés jogalapja: az érintettek személyes adatainak kezelése jelen Részvételi szabályzat elfogadásával létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos mint érintett az egyik fél (az (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”) 6. cikk 1. b)). A Játékban résztvevők a részvétellel, mint ráutaló magatartással kifejezetten elfogadják, hogy a személyes adataikat az Adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
5.2 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben az Facebook oldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a Játékot, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
5.3 Szervező kizárja a felelősségét az Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
5.4 A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásaival szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Részvételi szabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését, visszavonását is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2022. szeptember 21.

Comments are closed.