Rajzolj vagy fotózz!

Milyen kalandokat éltél át a bicikliddel? Milyen izgalmas környékeken jártál vele? Ha élőlény lenne, hogy érezné magát, ha sáros lenne, ha kilyukadna a gumija, vagy ha a gyönyörű Duna parton robognál vele? Milyen nevet adnál neki? Hogyan kell biztonságosan biciklizni?

Beadási határidő: 2023. május 8-án 16 óráig

Pályázatainkra várjuk 1-4 osztályos / 5-8 osztályos általános iskolás gyerekek rajzait, fotóit.
A legjobb alkotások kiállításra kerülnek a kerületben, social média felületeinken. Az első 3 helyezettet korcsoportonként és kategóriánként külön díjazzuk.

FŐNYEREMÉNY:
KERÉKPÁR

Pályázati kiírás

 „Én és a biciklim

elnevezésű Pályázati szabályzat

 

 1. A Pályázat szervezője

Az „Én és a biciklim rajz és fotópályázat” elnevezésű Pályázat (a továbbiakban „Pályázat”) szervezője a Csokonai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3., cg.:0109957315) a továbbiakban: „Szervező”.

 1. A Pályázatban részt vevő személyek

A Pályázatban részt vehet minden olyan természetes személy, aki

 • magyar állampolgárságú,
 • 6. életévét betöltötte, de még nem töltötte be a 15. életévét

(továbbiakban: Pályázó).

A Pályázatban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Pályázatban való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Pályázati szabályzatot és a Pályázati szabályzatba foglalt adatkezelési tájékoztatót.

 1. A Pályázat leírása

A Pályázat célja, hogy olyan kerékpáros tematikájú rajzok/fotók készüljenek, amelyek méltóak arra, hogy a Szervező által kijelölt helyeken megjelenjenek.

A Pályázatban való részvételhez a pályamű leadásával történik. Minden Pályázó maximum 3 pályaművel indulhat.

A pályamű leadásának módja:

A Szerző gondviselője a 4. pontban meghatározott időtartamban az alábbi két módszer egyikével a Pályázó Pályázatra készített, 3. személy felhasználói jogától mentes rajzát,

 1. email-ben elküldi a rajzfotopalyazat@csokonai15.huemail címre

vagy

 1. weboldalon keresztül feltölti

A pályázat elfogadásával, a gondviselő adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát megadja a Csokonai Nonprofit Kft részére.

A pályázat beadásával együtt megadja a szerző:

 • nevét
 • gyermek nevét
 • gyermek iskolájának nevét
 • gyermek osztályát
 • email címét

A pályázatára beadott rajznak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • Digitális leadás:
 • a fájl típusa: .jpeg, jpg, jpe, .png, .tiff, tif, .heic
 • az elküldött fájl elnevezésének tartalmaznia kell a Pályázó gyermek nevét, (ékezetek nélkül), aláhúzás jelekkel elválasztva!
 • Minta: minta_anna.jpg
 • a rajzon/fotón nem szerepelhet cég, márka neve, logója,
 • a rajz/fotó nem tartalmazhat sértő vagy egyéb vallási vagy kisebbségi szempontból megkülönböztető tartalmat, nem lehet kompromittáló, nem tartalmazhat erőszakra utaló jeleket, nem sértheti a Szervező üzleti érdekeit,

A rajz/fotó beküldésével a Pályázó gondviselője nyilatkozik, hogy

 • az általa beadott tartalom Pályázó saját szerzői műve, harmadik személy jogától mentes, azon harmadik személynek nincsen semmilyen joga, vagyoni vagy egyéb igénye
 • az általa beadott tartalom 3. személy személyiségi jogait nem sérti,
 • elfogadja, hogy a feltöltött rajz/fotó nyertessége esetén a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé válik minden online és offline felületen, ami a Pályázat szervezőjéhez köthető
 • fenti nyilatkozatainak valótlansága esetére felelősséget vállal a valótlan nyilatkozatából eredő minden kár megfizetéséért, valamint kötelezettséget vállal, hogy mentesíti a Szervezőt minden olyan igény alól, melyet a fenti nyilatkozatainak valótlansága illetve megszegése miatt harmadik személyek érvényesítenek a Szervezővel szemben.

A rajz/fotó beküldésével a Pályázó gondviselője nyilatkozik továbbá, hogy

 • elfogadja a jelen Pályázati szabályzatot és tudomásul veszi, hogy a jelen Pályázati szabályzatban megfogalmazott felhasználási jogokat engedélyez a Szervező számára a beküldött rajzzal kapcsolatosan.
 • tudomásul veszi az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott adatkezelési tevékenységeket és hozzájárul személyes adatinak kezeléséhez a Pályázat lebonyolítása és a pályamunkák értékelése, tárolása, a kiválasztott díjazott pályázók azonosítása, a pályázat díjazottjainak értesítése, a pályázati feltételek ellenőrzése, a díjak átadása, a pályázatra beküldött rajzok/fotók archívumban tárolása, a Szervező saját felületein történő megjelentetése. Rendszerüzenetek küldése a pályázó gondviselőjének.

A nyertes Pályázók a Pályázat időtartama alatt rajzot beadott Pályázók közül kerülnek kiválasztásra a zsűri által.

A beküldött rajzokat/fotókat a Szervező moderálja, azaz megszűri és törli azon képeket, melyek a fent írt feltételeknek nem felelnek meg.

 1. A Pályázat időtartama

A Pályázat 2023. március 1. 08:00 – május 8. 16:00 óra között tart.

Ezen időszak utáni időpontban beadott rajzok/fotók nem vesznek részt a Pályázatban.

Eredményhirdetés,  nyeremények átadásra kerülése, legkésőbb a Pályázat lezárásának napjától számított 60. nap

 1. A Pályázat menete

A Pályázatban való részvételhez a Pályázóknak a beküldés során az emailben vagy weboldalon keresztül meg kell adniuk adataikat (szülő neve; e-mail címe; gyerek neve, gyermek osztálya) és el kell küldeniük a Pályázatra készített rajzot/fotót, továbbá nyilatkozniuk kell, hogy a szülő hozzájárul gyermeke adatainak kezeléséhez. A Szervező más részvételi módot nem fogad el.

Minden Pályázó maximum 3 rajzot/fotót küldhet a pályázatra.

A Pályázat időtartamának lezárását követően legkésőbb 2023. április 30. napjáig a Szervező által felkért szakmai zsűri kiválasztja a Szervező által megszűrt rajzok/fotók közül a nyerteseket.

A Szervező a kiválasztott nyertes rajzokat/fotókat készítő Pályázót emailben értesíti a kiválasztásról és felhívja a személyes adatainak igazolására, valamint a felhasználási nyilatkozat aláírására.

A Szervező kizárja a kiválasztott nyertes készítő Pályázót:

 • amennyiben a Pályázó által megadott személyes adatok pontatlanok, vagy nem valósak
 • amennyiben a Pályázó nem felel meg a részvételi feltételeknek
 • amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a Pályázat szellemével ellentétes magatartást tanúsít (különösen, de nem kizárólagosan: csalás, hamisítás)
 • ha az fentiekben megjelölt értesítésre vagy bármilyen más írásbeli megkeresésére a Pályázó 3 naptári napon belül nem válaszol;
 • ha írásban nem járul hozzá az általa készített rajz a Szervező általi felhasználásához (nem enged ingyenesen felhasználási jogot).
 1. Felhasználási jogok

A Pályázaton részt vevő Pályázó az alábbi tartalommal enged felhasználási jogot a Szervező számára:

Szervező a

 • a rajzokat/fotókat a pályázat lezárta után időbeli korlát nélkül megőrizze és használja azokat saját felületein.

A rajzok/fotók fentiektől eltérő célokra való felhasználására a Szervezők csak külön szerződés alapján jogosultak.

Amennyiben a kiválasztott rajzokat készítő Játékos a fentiek szerint kizárásra kerül a Szervező tartaléknyertest lépteti elő, a hozzájáruló nyilatkozat aláírása esetén.

 1. Nyeremények

A legjobb alkotások kiállításra kerülnek a kerületben, social média felületeinken. Az első 3 helyezettet korcsoportonként és kategóriánként külön díjazzuk.

 1. Nyeremény átvételével kapcsolatos tudnivalók

A nyeremények átadására a május 28-án megrendezésre kerülő szabadtéri rendezvény keretében zárórendezvényen kerül sor, melynek pontos helyéről és időpontjáról a nyertesek emailben értesítést kapnak.

A Szervező megtagadja a nyeremény átadását:

 • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem veszi át
 • ha a Pályázó a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulását a nyeremény átadását megelőzően visszavonja
 • ha a Pályázó a beküldött rajzának/fotójának felhasználásához az engedélyt a nyeremény átadását megelőzően visszavonja.

Amennyiben a Szervező megtagadja a nyeremény átvételét, vagy a nyeremény átadásán a nyertes nem jelenik meg, a nyeremény nem kerül kiadásra.

A nyeremény készpénzre nem beváltható, annak cseréje nem lehetséges.

A nyeremény másra át nem ruházható, a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak. A nyereményhez tartozó adó és egyéb járulék fizetésének kötelezettsége a Szervezőt terheli.

 1. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Pályázatszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa. Ebben az esetben a Szervező hivatalos weboldalán www.csokonai15.hu nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Pályázat szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Pályázat jelen Pályázatszabályzata a Szervező weboldalán megtalálható a Pályázat teljes időtartama alatt.

 1. Adatkezelési tájékoztató

Szervező jelen Pályázatra vonatkozó adatkezelési tájékoztatója elérhető https://csokonai15.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html, illetve kérés esetén arról másolat kérhető.

Csokonai Nonprofit Kft.

JELENTKEZÉSI ŰRLAP


Comments are closed.